Medgeneracijski center Beltinci

Društvo Prekmurska herbija sodeluje kot partner tudi v projektu Medgeneracijski center Beltinci.

Naziv operacije: Medgeneracijski center ...

100 let priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

V društvu Prekmurska Herbija se zavedamo, da je kulturnozgodovinska dediščina pomemben faktor, ki se ga današnjem času zanemarja ter ob vsem ...

Aktualno

<< < 1 2 3 > >>
 
Medgeneracijski center Beltinci

Društvo Prekmurska herbija sodeluje kot partner tudi v projektu Medgeneracijski center Beltinci.

Naziv operacije: Medgeneracijski center Beltinci

Akronim operacije: MGC Beltinci

 

Vodilni partner operacije: 

Občina Beltinci

Partnerji operacije:

Zavod za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks so.p., Beltinci

EKO podeželje, z.o.o., PE Honey Apartment Lendava

Društvo za ohranjanje kulturno-zgodovinskega izročila Prekmurja Prekmurska Herbija

Pomurske lekarne, Lekarniška podružnica Dobrovnik

GardenSpot - Zavod za kreativno kulturo bivanja, Črenšovci

 

Tematsko področje ukrepanja

Ustvarjanje novih delovnih mest

Ukrep po SLR

Povečati podjetniške aktivnosti in spodbuditi inovativna partnerstva ter tako ustvariti pogoje za nova (zelena) delovna mesta, nove lokalne produkte in storitve

Specifični cilj

Razvoj (socialnega) podjetništva, kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje povezovanja med razvojnimi partnerji ter izboljšanje znanj podjetniškega kakor tudi kmetijskega sektorja

Namen operacije

Občina Beltinci, ki je tudi ustanovitelj javnih zavodov v občini, želi skupaj s strokovno pomočjo projektnih partnerjev, nevladnih organizacij ter (eko)kmetovalcev vzpostaviti potrebno infrastrukturo in dodaten kader s katerima bo spodbudila zagotavljanje zdrave in domače hrane javnim zavodom ter obenem podprl lokalne pridelovalce in predelovalce hrane. Z izobraževalnimi aktivnostmi želi z operacijo prispevati tudi k boljšemu poznavanju klimatskih, družbenih in okoljskih specifik pokrajine ter njihovega pomena pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v lokalni in globalni perspektivi in s tem, poleg splošnega dviga ozaveščenosti prebivalcev, prispevati k izboljšanju znanj znotraj kmetijskega in podjetniškega sektorja. Z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti želimo prispevati k informiranju o pomenu povezovanja ponudnikov ter k dejanskemu povezovanju ponudnikov in (potencialnih) porabnikov lokalne in ekološko pridelane hrane po celotnem območju LAS. S povezovanjem med razvojnimi partnerji želimo spodbuditi razvijanje socialnega podjetništva, z vzpostavitvijo urejenih prostorov za razvijanje in trženje pridelkov in proizvodov pa tudi k povečanju kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov. Vzpostavljeni skladiščni, predelovalni in prodajni prostori v okviru MGC centra bodo še posebej dobrodošli za majhne kmetije, ki so pogosto tudi proizvajalke najkakovostnejših kmetijskih produktov, ampak jih zaradi infrastrukturnih in zakonskih omejitev same niso sposobne predelati in prodati.

Medgeneracijski center Beltinec, ki bo vzpostavljen v okviru operacije, bo s svojim izobraževalnim delom in  povezovanjem prispeval k razvoju socialnega podjetništva ter profesionalizaciji strokovnih nevladnih organizacij, katerih delo je ključnega pomena pri informiranju in neformalnem izobraževanju prebivalstva o lastnem okolju in družbi. S tem bo operacija prebivalstvu in ostalim nevladnim organizacijam približala področja katerih razumevanje je potrebno  pri načrtovanju trajnostnega gospodarjenja v regiji. Tako bo operacija poleg novih storitev prispevala tudi k vzpostavljanju dodatnih zelenih delovnih mest in nadaljnjemu razvoju področja, saj je za reševanje aktualnih problematik potrebno njihovo nenehno raziskovanje in iskanje ustreznih podlag razvoja, ki so vzdržne za okolje in bodo družbi dolgoročno prinašale dobrobit. Načrtovane aktivnosti, ki jih prinaša operacija so plod večletnega raziskovalnega dela partnerjev operacije in prinašajo rešitve, ki izhajajo iz dejanskih potreb območja, pri tem pa zasledujejo dolgoročni cilj izboljšanja kakovosti življenja vseh prebivalcev. Delo v smeri zagotavljanja prehranske varnosti območja na podlagi trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in socialne ekonomije je eden izmed ciljev operacije, kateremu so podvržene vse aktivnosti, ki jih bomo v operaciji izvajali. S spodbujanjem socialnega podjetništva, profesionalizacije nevladnih organizacij in njihovega vključevanja v načrtovanje trajnostnega gospodarjenja ter povezovanjem lokalnih pridelovalcev in odjemalcev prehrane, je operacija zasnovana dolgoročno in trajnostno. Sam projekt pa s povezovanjem razvojnih partnerjev odpira izhodišče za reševanje ključnih okoljskih in družbenih problematik. Kot pomemben element dolgoročne rešitve problema vsekakor prepoznavamo tudi vlogo družabnega dela MGC-ja, kjer se bodo v pridobljenih dodatnih prostorih na dnevni ravni odvijale družabne, izobraževalne in kulturne aktivnosti, namenjene medgeneracijskemu sodelovanju med starejšimi in mlajšimi generacijami, medsebojnemu prenosu znanj ter ohranjanju kulturne dediščine.

Z izvedbo operacije oziroma vzpostavitvijo MGC Beltinci želimo v območju LAS Pri dobrih ljudeh poleg reševanja osrednjega problema – zagotavljanja lokalnih (ekoloških) pridelkov in izdelkov za javne zavode in ostale potrošnike -  doprinesti k spodbujanju in promoviranju zdravega načina življenja, sonaravnega kmetovanja ter lokalne proizvodnje in s tem izkoriščati učinke okolju prijaznejših tehnologij pridelave hrane. Takšna proizvodnja hrane pripomore k ustvarjanju zelenih delovnih mest, večji biotski pestrosti in k dvigu ozaveščenosti  pridelovalcev, lokalnega prebivalstva, ranljivih skupin, kot tudi strokovnjakov s področja organizacije prehrane v javnih zavodih o pomenu lokalne preskrbe in trajnostnega gospodarjenja, ki ga ta spodbuja, kakor tudi pomenu biotske pestrosti na samo kvaliteto življenja ljudi.  Z uspešnim delovanjem MGC Beltinci želimo spodbujati tudi samozaposlovanje sodelujočih pridelovalcev in ponudnikov, povečati zanimanje za ekološko kmetovanje (tudi vrtičkarstvo) in razvoj storitev, vezanih na stranske produkte lokalne pridelave hrane. Ne nazadnje pa želimo omogočiti tudi večje socialno vključevanje ranljivih skupin prebivalcev.

Cilji operacije

CILJ 1: S pomočjo inovativnega partnerstva nadgraditi obstoječe prostore Zaposlitveno-izobraževalnega centra Beltinec za namen vzpostavitve Medgeneracijskega centra Beltinec ter posledičnega dodatnega spodbujanja socialnega podjetništva in ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki.

Z inovativnim partnerstvom bomo v prostorih nekdanjega mladinskega in obstoječega Zaposlitveno-izobraževalnega centra (ZIC) Beltinec z nadzidavo vzpostavili Medgeneracijski center Beltinec. Nadgrajeni prostori bodo tako v prvi vrsti namenjeni spodbujanju dodatnega razvijanja programov (socialnega) podjetništva, ekološkega kmetijstva in lokalne oskrbe javnih zavodov z ekološkimi pridelki in izdelki saj so dodatni prostori glede na izražen interes uporabnikov več kot nujni. S povečavo prostorskih kapacitet se bo tako pridobilo dodatne površine za namensko delovanje socialnega podjetništva (pisarne, dnevni prostor, sušilnica, delavnica, prostor za proizvodnjo naravne kozmetike, kuhinja, pakirnica, skladišče). Prav tako se bo bistveno razširila sedanja mini trgovinica, tako da bo lahko vzpostavljena nova storitev – trgovina za lokalne kmetijske pridelovalce in predelovalce ter manjše ročne obrtnike. Zaradi omejenih prostorskih kapacitet so do sedaj blago v mini trgovinici lahko namreč ponujali samo lokalni ekološki pridelovalci in še to v zelo majhnem obsegu. 

CILJ 2: Okrepiti prepoznavnost socialnega podjetništva, doprinesti k izboljšanju znanj kmetijskega ter podjetniškega sektorja ter zavedanja pomena trajnostnega gospodarjenja.

Z izvedenimi izobraževalnimi dejavnostmi bomo prispevali k boljšemu poznavanju okoljskih, klimatskih in družbenih dejavnikov območja ter globalnih problemov, s čemer bomo prispevali k povečanju razumevanja prednosti ekološkega kmetovanja in drugih trajnostnih gospodarskih praks, razumevanju in prepoznavnosti socialnega podjetništva (ekonomije) in možnosti, ki jih na tem področju ponuja profesionalizacija nevladnih organizacij. S pomočjo finančnih in (strokovnih) človeških virov prijavitelja, partnerjev in zunanjih strokovnjakov.

CILJ 3: S pomočjo partnerskega povezovanja zagotoviti uspešno delovanje Medgeneracijskega centra Beltinci in ustvariti novo delovno mesto

Z nadzidavo ZIC Beltinci bomo prav tako pridobili dodaten del prostorov tudi za družabno dnevno delovanje Medgeneracijskega centra, s posebnimi izobraževalnimi, družabnimi in kulturnimi vsebinami, namenjenimi medgeneracijskemu sodelovanju med mladimi in starejšimi ter ohranjanju kulturne dediščine. Za zagotavljanje uspešnega delovanja MGC Beltinci bo tozadevno vzpostavljeno novo delovno mesto s strani prijavitelja operacije (Občina Beltinci), v sklopu katerega bo zaposlena oseba skrbela za uspešno izvajanje projekta ter koordinirala vse aktivnosti, ki se bodo v centru odvijale. 

Rezultati operacije

Število novih lokalnih produktov in storitev (1)

Število izvedenih aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in vedenja o socialnem podjetništvu (2)

Število organiziranih usposabljanj za NVO (2)

Število inovativnih partnerstev tudi v kratkih dobavnih verigah (1)

Število izvedenih izobraževalno/ ozaveščevalnih promocijskih aktivnostih v urbanih obočjih (4)

Število podprtih integriranih rešitev medgeneracijske vključenosti (1)

Število čez sektorskih partnerstev za reševanje socialnih problemov ranljiv skupin (1)

Število novo ustvarjenih delovnih mest (1)

Obdobje izvajanja operacije

23.6.2022 – 30.9.2023

Celotna vrednost operacije v EUR

423.517,43

Znesek sofinanciranja v EUR

193.353,60
 
 

100 let priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

V društvu Prekmurska Herbija se zavedamo, da je kulturnozgodovinska dediščina pomemben faktor, ki se ga današnjem času zanemarja ter ob vsem dogajanju in natrpanih urnikih, pozablja nanj. Zato so obeležitve zgodovinskih dogodkov še toliko bolj pomembne, saj dvigujejo raven poznavanja kulturnega izročila ter nanj vidno opozarjajo. 100 zadnjih let je za nas Prekmurce posebej pomembnih in letos imamo velik praznik, zato smo tudi mi pripravili en mali kamenček v celotnem mozaiku obeleževanja praznika.
Kartica s spominskim kovancem – spominskim medaljonom in znamko, je bila izdelana pod okriljem Društva PREKMURSKA HERBIJA, v znak simbolne počastitve 100 let priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v samozaložbi.
 
 

Pohod po Miškovi poti!

V okviru projekta »Penovje izginjajoči biser Nature 2000« je bil dne 12. oktobra 2013 izveden pohod po Miškovi poti. To je pohod po poteh, po katerih je dejansko hodil in jih v svojih literarnih delih opisal naš pisatelj Miško Kranjec.
Pohoda so se udeležile vse kategorije pohodnikov od šolarjev do starejših udeležencev. Dolžina pohoda je bila 16 km in je potekala od rojstne hiše Miška Kranjca v Veliki Polani do vinske kleti Miška Kranjca v Lendavskih goricah. Pot je potekala mimo Copekovega mlina na potoku Črnec ter se nadaljevala mimo zaščitenega omočja Penovja.
Na pohodu se je ozaveščalo ljudi o pomenu ohranitve kulturne krajine na območju Nature 2000 in spomenikov kulturne dediščine, v povezavi z zavarovanimi območji rastišč ogroženih vrst rastlin. Večja ozaveščenost o pomenu naravne in kulturne dediščine na območju Nature 2000 je bistveno prispevala k ohranitvi tega velikega bogastva ter razvoju podeželske krajine na tem območju.
 
 

Sodelujte pri pripravi pobude nevladnih organizacij na javnem posvetuKer so nevladne organizacije pomemben del civilne družbe in ker številne od njih prihodnost reke Mure in
potencialno največji energetsko-okoljski projekt v Pomurju še kako tangira (nevladne organizacije s področja kmetijstva,
turizma, varstva okolja, energetike in druge), se je regionalno stičišče NVO Pomurja odločilo za organizacijo posveta in pripravo pobude s strani nevladnih organizacij Pomurja glede osnutka državnega prostorskega načrta za HE Hrastje Mota,
ki ga bo posredovalo Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter investitorju.

Posvet bo potekal v petek, 15. junija ob 18. uri v Hotelu Vivat v Moravskih Toplicah.

Več informacij najdete tukaj...
 
 

Kosilo se je kot nekoč!

V okviru projekta »Penovje izginjajoči biser Nature 2000« je Društvo ŠTRK Velika Polana sekcija Polanski Pücki, v soboto, 8. junija na travniku pri Mali Polani v občini Velika Polana pripravila prikaz košnje trave na tradicionalno kmečki način. Namen dogodka je bil ohraniti tradicionalne običaje ter kulturno dediščino, ki so v skladu s smernicami za ohranjanje travniških habitatov.

Ročne košnje trave se je udeležilo okoli 30 koscev vseh starosti, ki so se na travnik pripeljali s starimi kolesi in traktorji, nekateri so celo prišli peš. Za Polanske Pücke je bil to pravi kmečki praznik, kajti domala vsi so se oblekli v stara oblačila, si nadeli klobuke in škornje, doma so si na ročnem klepaču sklepali kose ter se podali na košnjo, kjer jih je vseskozi spremljala domača glasba.

Tokratna košnja je imela duh obujanja starih kmečkih običajev in navad ter običajev, pri čemer so kolo časa zavrteli za nekaj let nazaj, ko je še bilo na polanskih travnikih veliko takih prizorov ročne košnje trave. Ni šlo za tekmovanje, ampak za druženje, pri čemer so se nekateri mlajši hoteli preizkusiti ali še vedno znajo vihteti kose, oziroma kositi.
 
 

Tek "Močrirski tulipan"!

Dne 20. aprila je v okviru projekta "Penovje izginjajoči biser Nature 2000" potekal tek z imenom »Močvirski tulipan«.
Namen teka močvirski tulipan ni bil samo športne narave temveč se s prireditvijo opominja na izginjajočo vrsto – močvirski tulipan, katerega še z ruvanjem čebulic včasih dodatno iztreblja arogantni homo sapiens. Gre tudi za druženje ljubiteljev narave. Udeleženci so tekli, hodili ali kolesarili po poljanah, kot jih je poimenoval Miško Kranjec. Pot TMT se je začela v središču Velike Polane (pred stavbo občine) in je šla mimo travnikov, skozi gozdove do prijetne jase na cilju, kjer so se udeleženci sproščali in zabavali ob topli malici, ognju, pajanem krüju, žlahtni kapljici in odlični družbi.
Udeleženci so lahko preizkusili svoje moči na 4,2 km ter 10 km dolgi progi.
 
 

Projekt "Penovje izginjajoči biser Nature 2000"

V začetku meseca marca 2013 se je začel izvajati projekt z imenom "Penovje izginjajoči biser Nature 2000". Nosilec projekta je Občina Velika Polana, Društvo Prekmurska Herbija pa skupaj z Društvom ŠTRK Slovenija nastopata kot partnerja.

Projekt bo z povečanjem površine revitaliziranih zaraščenih travnikov, vzpostavljenim sistemom za monitoring onesnaževalcev ter z informiranjem in ozaveščanjem ljudi o pomenu območij Nature 2000 prispeval k ohranjanju kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in območjih, ki so za ohranjanje biodiverzitete posebnega pomena.

Cilji projekta so:
  • Z povečanjem površin zavarovanih območij do konca leta 2013 želimo oživeti rastišča močvirskega tulipana in drugih zaščitenih vrst rastlin na območju Nature 2000 ter s tem ohraniti biotsko raznovrstnosti našega območja.
  • Do konca leta 2013 želimo vzpostaviti sistem za monitoringa onesnaževalcev na območju novo vzpostavljenega zavarovanega območja.
  • Z promocijskimi dogodki projekta v letu 2013 želimo informirati in ozavestiti ljudi o pomembnosti območija Nature 2000.
 
 

Uspešni na javnem pozivu LAS pri dobrih ljudeh s projektom "Ob 90-letnici priključitve k matičnemu narodu"


Kulturno zgodovinska dediščina podeželja je zelo pomemben faktor, ki se ga današnjem času zanemarja ter ob vsem dogajanju in natrpanih urnikih, pozablja nanj. Ker gre za zgodovinske prelomnice v naši preteklosti, ki so odločilno vplivale na razvoj zgodovine, kjer lahko s prepričanjem trdimo, da so posledice vidne še danes, moramo take zgodovinske dogodke ustrezno obeležiti.

Govorimo o priključitvi Prekmurja matičnemu narodu, ki se je zgodil leta 1919. V letošnjem letu praznujemo 90. obletnico teh dogodkov, ki pa so v javnosti sorazmerno malo znani. Velik delež podeželskega prebivalstva sploh ne pozna zgodovinskih dejstev oziroma so premalo seznanjeni z njimi. Smatramo, da je letošnje leto zelo dober termin za širšo ozaveščevalno akcijo na podeželju v smeri seznanjanja s kulturno zgodovinsko dediščino podeželja in tukaj živečih ljudi, s pomembno prelomnico v zgodovini naših prednikov in dvigom poznavanja ter zavedanja kulturnega izročila naših prednikov.

Najbolj ključna dejanja po 1. svetovni vojni glede priključitve Prekmurja matičnemu narodu so se dogajala ravno na območju sedanjih občin LAS Pri dobrih ljudeh. Ljudsko zborovanje ob namestitvi civilnega upravitelja Prekmurja je bila v Beltincih, glavni duhovni voditelj tega gibanja je bil duhovnik Jožef Klekl, ki je služboval v Turnišču, Črenšovcih, ...

Tudi edine 'prekmurske znamke' po priključitvi Prekmurja so poštni upravitelji 'izdali' ravno na poštah tega območja - ko so z doma izdelanimi 'žigi' pretiskali madžarske znamke - in to v zelo majhnih nakladah (po dvajset, trideset komadov). Mimogrede, to ima danes enormno vrednost ...

S projektom želimo ohranjati občutek zgodovinske pripadnosti in odpirati obzorja ter poznavanje kulturnega izročila.

V okviru projekta bomo pripravili:
- brošure;
- spominski medaljon;
- spominsko znamko;
- vupostavili spletno stran s predstavitvijo zgodovinskih dejstev z namenom ozaveščanja prebivalcev o kulturno zgodovinski dediščini podeželja;
- medijske objave o tej temi.

Projekt sofinancirajo:


Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
 
 
 

Smo tudi na spletu...

Končno smo s pomočjo LRF za Pomurje in sicer v okviru projekta RSNOP uspeli pozicionirati našo predstavitev tudi na svetovnem spletu.
Kmalu pričakujte še druge vsebine...
 
 
 
<< < 1 2 3 > >>

 

 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se